На вниманието на българските транспортни фирми, чиито товарни автомобили преминават през територията на Белгия: наблюдава се бум на заплащане на недължими пътни глоби

Image traffic - Law firm Lion's Law

Адвокатска кантора Lion’s Law се обръща към българските транспортни фирми, чиито товарни автомобили преминават през територията на Белгия, с предупреждението, че в последно време се наблюдава нарастване на случаите, в които български транспортни фирми, поради неусведоменост, заплащат недължими, но големи по размер глоби.

Каква е разликата между глоба и гаранция

1. Глоба

В случай на констатирано пътно нарушение, при което няма нанесени щети на трето лице, законът в Белгия (Чл. 65, пар. 1, ал. 1 на Законът от 16 март 1968 относно пътната полиция) позволява незабавно заплащане на парична глоба от извършителя, след съгласие и самопризанание от негова страна. Заплащането на тази глоба освобождава извършителя от наказателна отговорност, освен ако Прокоратурата не прецени да го преследва по наказателен път.

2. Парична гаранция

В случай на оспорване на нарушението и несъгласие да се заплати въпросната глоба от страна на лице, което няма адресна регистрация в Белгия, то следва да внесе парична гаранция, чиято сума е равна на глобата, посочена по-горе (Чл. 65, пар. 3 на Законът от 16 март 1968 относно пътната полиция). Съставя се протокол и следва стандартна съдебна процедура, по време на която извършителят може да предяви всички свои права пред съда, оспорвайки обвиненията, повдигнати срещу него.

Превозното средство на извършителя се задържа до внасянето на гаранцията, за което той разполага със срок от 96 часа. След изтичане на този срок Прокуратурата може да разпореди запор на автомобила. Запорът се вдига след внасяне на паричната гаранция, както и на евентуалните разноски по тегленето и съхранението на превозното средство.

Ако съдът оправдае водача, заплатената парична гаранция и сумите за разноски му се връщат (заедно с лихвите), както и разходите му за адвокат, а всички разходи по делото са за сметка на белгийската държава.

3. Протокол

При констатиране на пътно нарушение се попълва протокол, в който трябва ясно да се посочи за коя от горните две хипотези става дума : дали (1) водачът се признава за виновен и желае да заплати глоба с цел освобождаването му от отговорност или (2) оспорва вината си и заплаща само задължителната парична гаранция преди разглеждане на делото.

Ето как изглежда тази разлика в протоколите:

ФРЕНСКИ:

ФЛАМАНДСКИ:


Вижте тук пълния текст на образците на протокола на френски и на фламандски.

Какво се случва на практика

Практиката обаче показва, че много често не се прави разлика между заплащане на глоба и внасяне на парична гаранция. Това се дължи на непознаване/неразбиране на горепосочените правила от страна на българските фирми. Объркването понякога е причинено и от органите на местната пътна полиция, които сами попълват протокола или посочват на водача как да го попълни.

Тази грешка, обаче, много често има сериозни последици, тъй като, при неправилно попълване на протокола и самопризнание от страна на водача, той няма право да обжалва наложената глоба и платената сума не може да бъде възстановена на фирмата. Вследствие на това все по-често български транспортни фирми, обвинявани в нарушения, които те оспорват (намерена забравена втора дигитална карта в кабината, неспазване на времето за почивка и т.н.), се самопризнават за виновни и заплащат, против желанието им, глоби, които често са от порядъка на няколко хиляди евро.

Извод

За да се избегнат подобни инциденти, българските транспортни фирми, преди всичко, трябва да правят разлика мeжду глоба и парична гаранция. Освен това, техните шофьори трябва много внимателно да четат всички връчени им от полицията документи, както и да искат допълнителна информация, в случай на неяснота или съмнение. Препоръчително е при най-малкия проблем те да се свържат незабавно с адвокат, който да им изясни правата им и да ги защити пред органите на реда, прокуратурата или съда.

 

Екипът на адвкоатска кантора Lion’s Law

Drève du Sénéchal 19
B-1180 Bruxelles

Tel: +32 (0)2 725 38 99

info@lionslaw.be

www.lionslaw.be