Създаване на Централизиран регистър на банковите сметки и сейфовете в България

Lion's Law адвокатска кантора професионални правила

От вчера вече функционира Регистъра на банковите сметки и сейфове (РБСС), създаден въз основа на чл. 56а от Закона за кредитните институции (ЗКИ) и Наредба № 12 на Българската народна банка (БНБ) от 29 септември 2016 г.

Въпросният регистър представлява организирана и поддържана от БНБ електронна информационна система, която осигурява централизирана информация, подавана от банките и клоновете на банки, извършващи дейност на територията на Република България, за номерата на банковите сметки, техните титуляри и упълномощените да се разпореждат със сметките лица, както и за лицата, наематели на сейфове в банки, и техните пълномощници.

Съгласно Закона за кредитните институции (ЗКИ) достъп до информация от регистъра имат органите на съдебната власт (съдилища, прокуратура и следствени органи), Главна дирекция „Национална полиция“ и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ на Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция „Национална сигурност“, Националната агенция за приходите и Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество.

Също така, достъп до информацията имат съдебните изпълнители при образувано изпълнително дело, както и банките и клоновете на чуждестранните банки, извършващи дейност в България.

Право да получават информация за съдържащите се за тях данни в регистъра имат физически и юридически лица, като за физическите лица това ще става безплатно.

Документите за дейността на Регистъра на банковите сметки и сейфове, както и таксите за получаване на справки от регистъра, са публикувани на интернет страницата на БНБ, която съдържа и раздел Често задавани въпроси.

Екипът на Lion’s Law е на Ваше разположение за повече информация.

Адв. Йордан Маринов

Lion’s Law